Partners

Paragraphs

De Academieraad

d’Academie Podium wordt beheerd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen dat voor bepaalde aangelegenheden advies vraagt aan de academieraad. Deze raad, die door de gemeenteraad wordt aangesteld voor de duur van een legislatuur, beschikt daarvoor over een omschreven informatierecht over het reilen en zeilen van de academie.

Vertegenwoordigers van de inrichtende macht, leerlingen, ouders, directie en leerkrachten maken er thans deel van uit, maar ook deskundigen uit het culturele veld op voordracht van de cultuurraad en afgevaardigden uit de gemeenten waar een vestigingsplaats van de school actief is. Ook één waarnemer per gemeenteraadsfractie en, uiteraard, de schepen van onderwijs. Samen een dertigtal geïnteresseerden, die door de verschillende persoonlijke en professionele achtergronden tevens een brede maatschappelijke basis vormen voor overleg.

Uitgezonderd over personeelskwesties, adviseert de raad bijvoorbeeld over wijzigingen aan de algemene organisatie van de academie en de algemene criteria inzake begeleiding, veiligheid en gezondheid van de leerlingen. Maar ook andere materies, zoals bijvoorbeeld de samenwerking met het verenigingsleven of de promotie van het aanbod worden besproken.

Zoals elke groep zijn eigen dynamiek ontwikkelt, is de huidige raad onder meer zeer begaan met de groei van de school, in het bijzonder het aanmoedigen en opvolgen van initiatieven die leiden tot de instroom van nieuwe leerlingen.
 

Het Bloemetjeskoor

Het Bloemetjeskoor is een koor voor volwassenen met mentale beperkingen. Het Bloemetjeskoor werd opgericht als langdurig project van het steunfonds "Vrienden van de academie" binnen de school van de SAMWD van Sint-Niklaas in mei 2002. Deelname is gratis. Het koor telt een 40-tal leden uit 5 verschillende sociale instellingen: Dagcentrum Sint-Niklaas, Vesta-De Egel, De Klokke, PZ Sint-Lucia en Baken ( buitengewoon secundair onderwijs ).

 

Het Bloemetjeskoor repeteert wekelijks anderhalf uur op dinsdagvoormidag in de muziekacademie van Sint-Niklaas. Het wordt begeleid door Bea Van Buynder, voormalig leerkracht AMV/SZ aan de stedelijke academie te Sint-Niklaas.

De naam van het koor werd gekozen door de mensen van het Bloemetjeskoor alsook de kleurrijke T-shirt die ze dragen bij een optreden is een ontwerp van één van de koorleden.

Het repertoire dat de mensen zingen varieert van eenvoudige Nederlandstalige liederen tot meerstemmigheid en canon en anderstalige liederen, steeds rekening houdend met de mogelijkheden en kwaliteiten van de koorleden.

Het Bloemetjeskoor wil zich op termijn meer integreren met de andere koren en activiteiten in de academie en daarbuiten. Aanzetten hiertoe werden reeds gegeven tijdens de "Dag van het DKO" in de stadsschouwburg te Sint-Niklaas en tijdens de "musiceerdagen" van Jeugd en Muziek in de Singel in Antwerpen.

Het project "allochtonen en kansarmen"

Dit project is gestart in september 2004 in opdracht van het stadsbestuur.

Vinciane Meert werd aangesteld als brugfiguur tussen de allochtone gemeenschappen en de kansarmengroepen. Inlichtingen over dit project kan u steeds bij haar verkrijgen. Stuur een mailtje naar vinciane.meert@telenet.be

Bedoeling van het project is de drempel naar de academie voor deze kinderen en volwassenen te verlagen.

Concreet houdt deze opdracht het volgende in:

  • Zoeken naar geïnteresseerde kinderen
  • Huisbezoeken en winnen van vertrouwen
  • Hulp bieden bij het inschrijven in de academie
  • Financiële mogelijkheden bekijken om in te schrijven in de academie
  • Opvolging tijdens het schooljaar door huisbezoeken en contact met collega's

Via de kansenpas kunnen deze leerlingen inschrijven aan sterk verminderd tarief. Het steunfonds 'Vrienden van de academie" doet eveneens een financiële bijdrage voor het aanschaffen van handboeken en voor de huur van instrumenten.

Er is ook mogelijkheid tot het volgen van saz (Turkse luit) en ud (Arabische luit).

Het is de bedoeling dat de betrokken collega's de allochtonenwerkster verwittigen als er problemen zijn van welke aard dan ook. Zij neemt dan contact op met de ouders van de kinderen om dit te bespreken en een voor iedereen aanvaardbare oplossing uit te werken.

Er worden tijdens de schooluren gedurende het schooljaar een paar workshops georganiseerd voor de okan klassen van de stad als kennismaking met de academie.

www.mijnpodiumvereniging.be

Deze e-catalogus is een initiatief van de Academieraad van d'Academie Podium van Sint-Niklaas met ondersteuning van de Cultuurraad. Op dit platform brengen we verenigingen en liefhebbers kunstenaars bijeen.  

Vanuit de vraag 'Is er leven na de academie?' werd het idee gelanceerd om een (digitale) catalogus samen te stellen van het verenigingsleven binnen de regio Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Temse.

Op dit platform stellen de verenigingen uit deze omgeving, die muziek, woord of dans beoefenen, zich aan je voor.  Misschien een eerste aanzet om eens nader kennis te maken.

www.mijnpodiumvereniging.be

dansmuziekwoord